Araz Media

Algemene Voorwaarden

Araz Media
Kreekweg 8x
3133 AZ Vlaardingen

1 : Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende term en in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Araz Media.
1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van
één of meer producten of diensten van Araz Media.

2 : Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Araz
Media gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Araz Media verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen en van de algemene voorwaarden van Araz Media en dat hij met deze
voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van
de overeenkomst binden Araz Media alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk
bevestigd zijn door Araz Media.
2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Araz Media niet bindend en niet
van toepassing.

3 : Offertes
3.1. Per opdracht zal Araz Media een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de
ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen
opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt
vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.
3.3. Alle offertes van Araz Media zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is
overeengekomen.

4 : Website
4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag aan Araz
Media op rekening nummer NL88 INGB 0675 49 70 27 alvorens Araz Media begint met de eerste opzet van een website.
Direct na oplevering van de website(s) betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag.
4.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos
veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit,
welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als een nieuwe opdracht. Araz
Media behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat
eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Araz Media nodig heeft ten behoeve van het
bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te tellen van Araz Media en staat in
voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken
niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Araz Media haar werkzaam heden en is het restant van de
overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt
aan Araz Media is eigendom van opdrachtgever. Araz Media is niet aansprakelijk voor claim’s of
rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat
indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf
verantwoordelijk voor de content (inhoud) zoals tekst of afbeeldingen op zijn/haar website en Araz
Media kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

5 : Browser Compatibiliteit
5.1. Voor website’s draagt Araz Media de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in
de meest populaire browsers (Google Chrome, Firefox en Microsoft Internet Explorer ), maar Araz
Media is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Araz
Media garandeert op generlei wijze dat het door Araz Media gemaakte ontwerp door alle browsers
op dezelfde manier wordt weergegeven.

6 : Onderhoud Website
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.
6.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van
verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze
website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website
geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Araz Media.
6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na
oplevering van een nieuwe door Araz Media geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en
inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

7 : Levering en Levertijd
7.1. De opgegeven of overeengekomen en levertijden gelden steeds bij benadering.
7.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en
aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
7.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Araz Media zal de termijn worden verlengd
met de termijn van die overmacht.

8 : Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
8.1. Tenzij anders overeengekomen, kom en alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan
Araz Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend Araz Media daartoe bevoegd.
8.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar
het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de
mogelijkheid van dergelijke beschermingsvorm en voor de opdrachtgever.
8.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Araz Media te allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam
op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer
openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Araz Media tot
stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Araz
Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever, noch Araz Media jegens elkaar
een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
8.6. Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt Araz Media het gebruiksrecht van het
design en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het design en de broncode
waarin het design is vertaald naar HTML/ CSS (de template) blijven eigendom van Araz Media, tenzij
opdrachtgever en Araz Media een nader te bepalen afkoopsom overeenkomen.
8.7 Geleverde websites worden altijd voorzien van een ‘footer’ waarin Araz Media genoemd wordt
als bouwer van de website. Wanneer de opdrachtgever deze Araz Media verwijderd wil hebben is
opdrachtgever een bedrag van €150 verschuldigd aan Araz Media.

9 : Gebruik en licentie
9.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met Araz Media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de
licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het
verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen
aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Araz Media bekend te zijn gemaakt.
9.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd
het ontwerp ruim er of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van
niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of
aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Araz Media recht op een vergoeding
wegens inbreuk op zijn/ haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium,
althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk,
onverminderd het recht van Araz Media een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te
vorderen.
9.3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te
vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betaling ’s)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de
opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn m et de redelijkheid en billijkheid.
9.4. Araz Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het
ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

10 : Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Araz Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling
verplicht zullen zijn.
10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke
niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo
ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan
worden gevergd.
10.3. Araz Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider,
domeinnaam registrant of anderen waarop Araz Media geen invloed kan uitoefenen.

11 : Geheim houding
11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheim houding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

12 : Prijzen
12.1. Alle op de Araz Media website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn
exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

13 : Betaling
13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
13.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail
13.3. Bij het in gebreke blijven van de betaling, behouden wij het recht de website offline te halen.

14 : Privacy bepalingen
14.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven
vertrouwelijk. Araz Media verstrekt deze informatie,
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke
tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

error: